Varsel om oppstart av detaljregulering E39 Mandal øst – Mandal by

Det skal bygges ny E-39 gjennom Mandal. Strekningen Mandal øst – Mandal by inngår som en del av den nye motorveien. 🚘

Det aktuelle planområdet er ca. 10 km langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t.

I dag kjører man strekningen Mandal – Kristiansand i underkant av en time, og i teorien kan kjørestrekningen med ny veitrasé og økt standard halvere kjøretiden, samt forbedre trafikksikkerheten.

Innspill, merknader sendes til ansvarlig foretak innen 31. august 2018. Detaljer i lenken under.


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst – Mandal by. Frist for innsending av innspill, merknader m.m. er satt til 31. august 2018.

Les hele artikkelen