Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel – Mandal 2018-2030

Les hele artikkelen

Kommuneplanens arealdelen legges nå ut til høring, og vi ønsker dine kommentarer, merknader. Frist er 23. september 2018.

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene skal kunne brukes til. Det blir da lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder, og beslutninger i enkeltsaker kan fattes raskt og
enkelt.


Planutvalget vedtok i møte 20. juni 2018 at utkast til ny arealdel sendes på høring og utlegges til offentlig ettersyn etter noen endringer som nå er innarbeidet. Frist for innsending av merknader er 23. september 2018.