Status for asfaltering i Vest-Agder 2018

Reasfalteringsplanen for Vest-Agder i 2018 ble behandlet av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i desember 2017.

Her presenteres arbeidet så langt i 2018. Faglig vurderingHvert år gjøres det en faglige vurdering av behovet for reasfaltering på veinettet i Vest-Agder.
Det er flere kriterier som legges til grunn i den faglige vurderingen om hvilke veier som bør reasfalteres. For det første vurderes sportilstand, dette gjelder spesielt strekninger med høy årsdøgntrafikk. Et annet viktig kriterium for reasfaltering er dekkeskader, dette gjelder både sprekker, krakelering og hull. Lapping av slike skader tar mye midler av det ordinære driftsbudsjettet. For å unngå slike skader legges et tykkere dekke på vegen hvor dette er aktuelt.
Planlagt for 2018Det planlegges reasfaltering av 113,5 km fylkesvei i 2018 – inkludert 2,8 km gang og sykkelvei i Kristiansand.
I 2018 er det avsatt 65,5 mill. kr inkl. mva. til reasfaltering. I tillegg bruker vi ca. 12 millioner kroner årlig til forarbeid, det vil si grøfterensk, bytting av ødelagte stikkrenner, siktrydding og lignende. 
Status pr. juni 2018 for asfaltprogrammetHer vises en oversikt over strekninger som er planlagt, påbegynt og de som er ferdige. I tillegg står tiltakene beskrevet. 
Se statusskjema her.Se plasseringen i kart her.

Les hele artikkelen